I Wurf 2011
Idaho und Ilena
 
Eltern: Ch.Daddy Douglas van Grunsven & Dakota Lady of Orplid